Terms & Conditions

Terms & Conditions

English translation will be published soon.

Algemene voorwaarden Blue Eyes B.V.

De besloten vennootschap Blue Eyes B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74331159 en is gevestigd aan het Keurenplein 41, Unit D6100 (1069CD) te Amsterdam.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Opdrachtgever: een Consument of Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Blue Eyes B.V..
 4. Diensten: de diensten die Blue Eyes B.V. aanbiedt zijn het geven van advies op gebied van brandbuilding alsmede het aanbrengen van wijzigingen aan de pagina op Amazon en het bemiddelen tussen Opdrachtgever en derden.
 5. Aanbod: Ieder aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten van Blue Eyes B.V..
 6. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst van opdracht door Blue Eyes B.V. ter zake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten.
 7. Overeenkomst: de Overeenkomst tot dienstverlening (op afstand) waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 8. Website: de website die Blue Eyes B.V. gebruikt is www.blueeyes.global.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Blue Eyes B.V., elke overeenkomst tussen Blue Eyes B.V. en Opdrachtgever en op elke dienst die door Blue Eyes B.V. wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Blue Eyes B.V. aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Blue Eyes B.V. is overeengekomen. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. De afspraken in de overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Alle door Blue Eyes B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 2. Blue Eyes B.V. is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Blue Eyes B.V. het recht een overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Blue Eyes B.V. gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Blue Eyes B.V. niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Alle aanbiedingen worden voorts gedaan op basis van door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de informatie en/of gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
 4. Levertijden in het aanbod van Blue Eyes B.V. zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Blue Eyes B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte/aanbieding heeft aanvaard en deze door Opdrachtgever is ondertekend.
 2. Indien Opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Blue Eyes B.V., zal Blue Eyes B.V. de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen.
 3. Blue Eyes B.V. is niet gehouden aan een aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Blue Eyes B.V. zijn opgesteld en bevestigd aan Opdrachtgever.
 5. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Bedrijven.
 6. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten en/of gemaakte uren, alsmede het overeengekomen voorschot in rekening gebracht bij Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Blue Eyes B.V. een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Blue Eyes B.V. kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Blue Eyes B.V. ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Opdrachtgever is slechts gerechtigd een overeenkomst tussentijds op te zeggen indien dit overeengekomen is. Opdrachtgever blijft onverminderd verplicht een vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten met inbegrip van de overeengekomen aanbetaling te voldoen.

Artikel 6 – Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Blue Eyes B.V. is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs voor de dienstverlening is overeengekomen, zal Blue Eyes B.V. Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meer werkzaamheden.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Blue Eyes B.V. zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het openstaande bedrag te betalen alvorens de dienst wordt opgeleverd. Een voorschot van 50% van het totaal overeengekomen bedrag (afhankelijk van het gekozen pakket) is in ieder geval verplicht indien Opdrachtgever gebruik maakt van de diensten. Slechts bij uitzondering kan hiervan afgeweken worden.
 3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Blue Eyes B.V. gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
 4. Opdrachtgever dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.
 5. De factuurdatum betreft de dag van oplevering van de overeengekomen dienst(en), tenzij door Blue Eyes B.V. expliciet anders is bepaald.
 6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Blue Eyes B.V.. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Blue Eyes B.V. een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 7. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Blue Eyes B.V. gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 8. Blue Eyes B.V. is gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten en producten aan te passen waarover Opdrachtgever tijdig geïnformeerd zal worden. Indien sprake is van prijswijzigingen binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen is dit het gevolg van de jaarlijkse indexering, of indien Blue Eyes B.V. kan aantonen dat de kostprijs de verkoopprijs overstijgt.
 9. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen, is Blue Eyes B.V. gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (aantoonbaar) aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Blue Eyes B.V. in het geval Opdrachtgever een Bedrijf betreft zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW jo. Artikel 241 Rv het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Blue Eyes B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Blue Eyes B.V. zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De dienstverlening van Blue Eyes B.V. ziet op verbeteren en/of (anders) inrichten van de bestaande pagina(s) van Opdrachtgever op Amazon. Het verbeteren ziet op het gebruiken van in het verleden toegepaste werkwijzen c.q. strategieën, maar geen geeft garantie voor het daadwerkelijk aanbrengen van verbeteringen in de pagina(s) van Opdrachtgever, noch op eventuele te behalen verhoogde omzet van Opdrachtgever.
 3. Bij de uitvoering van de diensten is Blue Eyes B.V. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Blue Eyes B.V., is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 4. Indien Opdrachtgever een opdracht met spoed wenst uit te laten voeren door Blue Eyes B.V. dient Opdrachtgever hiervoor een bijkomend spoedtarief. Alle spoedopdrachten dienen bij vooruitbetaling betaald te worden.
 5. Blue Eyes B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. De offerte op basis waarvan Blue Eyes B.V. haar werkzaamheden uitvoert is leidend. Opdrachtgever heeft slechts recht op één kosteloze aanpassingsronde. Blue Eyes B.V. zal vervolgens naar aanleiding van de feedback van Opdrachtgever eventuele aanpassingen verrichten en de odpracht aan de hand van de opmerkingen opleveren. Indien nadere aanpassingsrondes wenselijk zijn, dienen de (meer)kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever te komen. Een en ander wordt op basis van nacalculatie gefactureerd.
 7. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Blue Eyes B.V. gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 8. Blue Eyes B.V. spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden.
 9. Blue Eyes B.V. heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of opgestelde resultaten te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al zijn werken, ontwerpen en alle zaken waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit indien daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.
 10. Blue Eyes B.V. verricht expliciet geen werkzaamheden met betrekking tot het beschermen van het merk van Opdrachtgever “Brandprotection”. Blue Eyes B.V. kan slechts informeren en adviseren over eventuele benodigde maatregelen en/of controleren (al dan niet in samenwerking met een derde) of de merken van Opdrachtgever door een derde (onrechtmatig) gebruikt worden.
 11. Opdrachtgever dient zelf haar bedrijf bij Amazon te registreren. Blue Eyes B.V. doet dit nimmer voor Opdrachtgever, doch kan zij hierin aanwijzingen geven. Opdrachtgever blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig registreren bij Amazon. Vanaf het moment dat de registratie door opdrachtgever is gedaan, kan Blue Eyes B.V. haar werkzaamheden vervolgen.
 12. Indien overeengekomen kan in overleg met Opdrachtgever de betreffende KPI’s worden vastgesteld en worden uitgevoerd. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening kan Opdrachtgever Blue Eyes B.V. gebruikerstoegang verlenen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond kan de Opdrachtgever deze gebruikersrechten aanpassen dan wel verwijderen.
 13. Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van betalingen ten behoeven van de diensten van Amazon.

Artikel 10 – Ontwerp en advies

 1. Blue Eyes B.V. kan indien daartoe opdracht is gegeven, een advies en/of ontwerp opleveren. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever zal Blue Eyes B.V. schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 3. Verleende ontwerpen en adviezen zijn afhankelijk van diverse omstandigheden waaronder de looptijd van de opdracht, de juist- en tijdigheid van de informatie van Opdrachtgever en de medewerking van Opdrachtgever.
 4. Blue Eyes B.V. zal Opdrachtgever schriftelijk via de overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden.
 5. Blue Eyes B.V. voert het verlenen van ontwerpen en adviezen uit conform de in de branche geldende normen en geeft in beginsel geen garantie op eventueel te behalen resultaten.

Artikel 11 – (Op)levering

 1. De (op)leveringstermijn van een ontwerp en/of advies bedraagt de termijn zoals in de overeenkomst aangegeven, tenzij expliciet anders door Blue Eyes B.V. bij overeenkomst bepaald. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Blue Eyes B.V. of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Blue Eyes B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 2. Indien Blue Eyes B.V. tijdens zijn (verleende) diensten vertraging oploopt deelt hij dit schriftelijk en onder vermelding van de oorzaak van de vertraging binnen een redelijke termijn na intreding van de vertraging mee aan Opdrachtgever.
 3. Indien de vertraging aan Opdrachtgever is toe te rekenen is Opdrachtgever verplicht de tot dan gemaakte kosten van Blue Eyes B.V. te vergoeden. 

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging           

 1. Blue Eyes B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Blue Eyes B.V. de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@blueeyes.com.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Blue Eyes B.V. verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Blue Eyes B.V. tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Blue Eyes B.V. op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 – Opschorting

 1. Blue Eyes B.V. heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde adviezen, ont­werpen en (communicatie)concepten, ideeën, tekeningen, teksten, alsmede in het bijzonder de van Blue Eyes B.V. afkomstige moodboards en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 2. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de in lid 1 genoemde zaken komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Blue Eyes B.V. is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Blue Eyes B.V. is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Blue Eyes B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Blue Eyes B.V. wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Blue Eyes B.V., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Blue Eyes B.V. zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Blue Eyes B.V. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 4. Indien Blue Eyes B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Blue Eyes B.V., is Blue Eyes B.V. uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Blue Eyes B.V. binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Blue Eyes B.V. deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Blue Eyes B.V. in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Blue Eyes B.V. leidt tot aansprakelijkheid van Blue Eyes B.V., is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak en de directe schade.
 3. Blue Eyes B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Blue Eyes B.V. geleverde diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade, vertragingsschade en renteschade.
 4. In elk geval is de aansprakelijkheid van Blue Eyes B.V. beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Blue Eyes B.V. wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 5. Slechts een toerekenbare tekortkoming in de nakoming in geval van door Blue Eyes B.V. overeengekomen garanties met betrekking tot het resultaat, functionaliteit en kwaliteit van de opgeleverde website, wordt beperkte aansprakelijkheid aanvaardt.
 6. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld is Blue Eyes B.V. nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Blue Eyes B.V. haar eigen advies .
 7. Blue Eyes B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 8. Blue Eyes B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Blue Eyes B.V. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Blue Eyes B.V. sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door Blue Eyes B.V. geleverde diensten en de door haar ontworpen en ontwikkelde designs.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Blue Eyes B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Blue Eyes B.V. binnen een halfjaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 11. De aansprakelijkheid van Blue Eyes B.V. eindigt in elk geval na verloop van een halfjaar na beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Blue Eyes B.V. gemaakte ont­werpen, concepten, ideeën, tekeningen, teksten en meer worden overgedragen aan Opdrachtgever zodra Opdrachtgever de verschuldigde vergoeding volledig heeft voldaan.
 2. Het is Opdrachtgever toegestaan om wijzigingen aan te brengen zodra Opdrachtgever de eigendom heeft verkregen over de intellectuele eigendomsrechten.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Blue Eyes B.V. rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. Opdracht­gever verplicht zich de in lid 1 genoemde producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Blue Eyes B.V. rusten slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet aan derden ter beschikking te stellen, tenzij anders overeengekomen.
 4. Blue Eyes B.V. is te allen tijde gerechtigd haar naam op het ontwerp te (laten) vermelden of verwijderen.
 5. Blue Eyes B.V. heeft, enkel mits Opdrachtgever hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, het recht haar  ontwerpen door middel van beschrijvingen, foto’s, videofragmenten of andere afbeeldingen te gebruiken voor promotiedoeleinden.
 6. Indien en voor zover gebruik wordt gemaakt van (stock)foto’s of illustraties van Opdrachtgever of derden, blijft het beeldrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten bij Opdrachtgever of deze derde(n).
 7. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Blue Eyes B.V., wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt tot een maximum van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro).

Artikel 17 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Blue Eyes B.V. verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Blue Eyes B.V. van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Blue Eyes B.V. voor aanspraken van derden, waaronder verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Blue Eyes B.V. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel 18 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Blue Eyes B.V. of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@blueeyes.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Blue Eyes B.V. de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Blue Eyes B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 – Slotbepalingen

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Blue Eyes B.V. te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. Blue Eyes B.V. is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.
 2. De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.
 3. De administratie van Blue Eyes B.V. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. Opdrachtgever erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Blue Eyes B.V. en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Blue Eyes B.V. kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website. De Nederlandse versie van de algemene voorwaarden zijn leidend ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Blue Eyes B.V. en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.